1. Anvendelse

De almindelige forretningsbetingelser (‚ÄĚBetingelserne‚ÄĚ) i den til enhver tid g√¶ldende seneste version, er g√¶ldende for alle kunder, der har truffet aftale med Officeguru A/S, cvr-nr. 33 07 06 91 (‚ÄĚVirksomheden‚ÄĚ) om Virksomhedens levering af ydelser, varer, mv. der rekvireres via en online platform ben√¶vnt ‚ÄĚOfficeguru‚ÄĚ (‚ÄĚPlatformen‚ÄĚ) til Virksomhedens kunder (‚ÄĚKunder‚ÄĚ).

Betingelserne udg√łr sammen med Virksomhedens og/eller Tredjepartens tilbud, herunder opdaterede tilbud, det samlede aftalegrundlag om virksomhedens salg og levering af serviceydelser til Kunden.

I det tilf√¶lde der foreligger almindelige forretningsbetingelser, k√łbsbetingelser mv. fra kunden, skal n√¶rv√¶rende forretningsbetingelser altid have forrang.

2. Indgåelse af aftaler

Betingelserne omfatter samtlige aftaler imellem Virksomheden og Kunden. Aftaler træffes primært ved sædvanlig korrespondance eller via Platformen.

Betingelserne omfatter tillige samtlige aftaler imellem Virksomhedens Partnerne (‚ÄĚTredjepart‚ÄĚ) og Kunden (‚ÄĚTredjepartsaftaler‚ÄĚ). I s√• fald administreres aftalen fortsat igennem Platformen, og Betingelserne skal v√¶re g√¶ldende, med den √¶ndring at aftaleparten ikke er Virksomheden, men en aftale indg√•et direkte med den p√•g√¶ldende Tredjepart. Ved Tredjepartsaftaler, vil det fremg√• af tilbuddet, at der er tale om en tredjepartsaftale.

En ordre anses f√łrst for accepteret og derved bindende for Virksomheden, n√•r et g√¶ldende tilbud fra Virksomheden eller Tredjepart er blevet accepteret.

Et tilbud er g√¶ldende i 90 dage fra tilbuddets dato, hvorefter tilbuddet udl√łber.

Et tilbud er baseret på alle kendte og evt. besigtigede forhold.

Et tilbud inkluderer ikke arbejde på helligdage, med mindre at andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Virksomheden/Tredjepart og Kunden.

Accept af tilbuddet efter at tilbuddet er udl√łbet eller accept med vilk√•r eller betingelser der ikke stemmer overens med tilbuddet, skal betragtes som et nyt tilbud fra Kunden.

Der indg√•s ikke aftaler om udf√łrelse af arbejde i overslag eller i regning, med mindre at andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt, jf. dog pkt. 3.

En l√¶ngerevarende aftale skal forst√•s som en aftale hvor ydelserne skal udf√łres i minimum 2 p√• hinanden f√łlgende m√•neder (‚ÄĚL√¶ngerevarende Aftaler‚ÄĚ).

Længerevarende Aftaler kan opsiges med det opsigelsesvarsel som fremgår af Betingelserne, med mindre at andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

3. Ekstraarbejde og ekstrakrav

Hvis Kunden √łnsker at erhverve ekstraydelser (‚ÄĚEkstraarbejder‚ÄĚ), skal Kunden anmode om et opdateret tilbud for ekstraydelserne. Opdateret tilbud skal fremsendes og accepteres.

I det omfang at arbejdet er bestilt, men tilbud ikke er fremsendt eller accepteret forinden dets udf√łrelse, vil Ekstraarbejderne v√¶re indg√•et som en aftale om udf√łrelse billigst i regning.

Hvis der i forbindelse med udf√łrelse af arbejdet konstateres skjulte- og/eller uforudsete forhold (‚ÄĚForholdene‚ÄĚ), der medf√łrer, at arbejdets omfang bliver mere omfangsrigt end oprindeligt forudsat, er Virksomheden berettiget til ekstra vederlag.

Hvis Aftalens omfang som f√łlge af Forholdene, overstiger 50% af den oprindelige aftale, eller hvis Forholdene p√•kr√¶ver, at der skal udf√łres arbejde der ligger udenfor Virksomhedens medarbejderes eller p√•g√¶ldende Tredjeparts s√¶dvanlige kompetencer, er Virksomheden og/eller den p√•g√¶ldende Tredjeparte berettiget til at oph√¶ve aftalen, uden at Kunden kan g√łre erstatningskrav g√¶ldende imod Virksomheden, eller Tredjeparten som f√łlge heraf.

4. Platformen og Virksomhedens og/eller Partnerens ydelser

Ydelserne vil blive udf√łrt af enten:

a) Virksomhedens medarbejdere eller direkte underentrepren√łrer (‚ÄúVirksomhedens Medarbejdere‚ÄĚ), eller

b) Tredjepart, eller dennes direkte underentrepren√łrer.

4.1. Tidspunkt og forsinkelse

Ydelserne udf√łres i henhold til aftale, som angivet i tilbuddet i seneste opdaterede version (‚ÄĚEstimerede Leveringstidspunkt‚ÄĚ), under hensyntagen til, at arbejdet udf√łres h√•ndv√¶rksm√¶ssigt korrekt og uden v√¶sentlige fejl og mangler.

I det omfang at tidspunktet for tilbuddets accept bevirker, at det Estimerede Leveringstidspunkt bliver udskudt, vil Virksomheden og/eller Tredjeparten opdatere tilbuddet.

Virksomhedens ydelser leveres som udgangspunkt til den tid, der fremg√•r af tilbuddet, hvoraf den seneste opdaterede version skal have forrang. De tidspunkter som fremg√•r af tilbuddet eller ordrebekr√¶ftelsen skal betragtes som tidsestimater, og skal ikke i nogen tilf√¶lde anses som v√¶rende en bindende aftale om udf√łrelse af arbejderne indenfor et givent tidspunkt.

I det omfang at arbejdet bliver forsinket som f√łlge af Kundens forhold, herunder, men ikke begr√¶nset til, afvisning af at lade arbejdet udf√łre, manglende adgang til relevante lokaler, manglende afgivne oplysninger omkring arbejdets omfang, er Virksomheden og/eller Tredjeparten berettiget til at udskyde det Estimerede Leveringstidspunkt tilsvarende.

Hvis Virksomhedens leverance forsinkes mere end 4 uger fra det Estimerede Leveringstidspunkt, idet vejrlig (i det omfang at der skal udf√łres arbejde udend√łrs) dog ikke skal medregnes, kan Kunden ‚Äď med virkning for fremtidige ydelser ‚Äď h√¶ve aftalen for den eller de specifikke ordrer, der er ber√łrt af forsinkelsen, uden at Kunden dog kan rette erstatningskrav imod Virksomheden, Underleverand√łren eller Tredjeparten som f√łlge heraf.

4.2. Udf√łrelse af arbejdet

Med mindre at andet er aftalt, udf√łres Arbejdet som udgangspunkt p√• Kundens adresse, som registreret af Kunden p√• dennes profil p√• Platformen.

Hvis arbejdet skal udf√łres p√• en anden adresse end den registrerede, skal Kunden oplyse adressen i forbindelse med anmodning om tilbud.

4.3. Suspension af Virksomhedens og/eller Tredjepartens ydelser

Virksomheden og/eller Tredjeparten er berettiget til at suspendere sine ydelser og standse samtlige arbejder, i tilfælde af at Kunden ikke har betalt skyldige fakturaer inklusiv renter og omkostninger efter modtagelse af tredje rykker eller i det omfang at Kunden ikke pr. anfordring har stillet krævet depositum for Virksomheden og/eller tredjepartens ydelser.

5. Længerevarende Aftaler

En l√¶ngerevarende aftale skal, med mindre at andet er aftalt, forst√•s som en serviceaftale- eller vikaraftale hvor ydelserne skal udf√łres i minimum 2 p√• hinanden f√łlgende m√•neder.

Ved L√¶ngerevarende Aftaler skal f√łlgende supplerende v√¶re g√¶ldende:

5.1. Arbejdets genstand

Aftalen omfatter det arbejde, som er er anf√łrt i tilbuddet.

5.2. Vederlagets omfang

Vederlaget omfatter samtlige omkostninger i forbindelse med arbejdets udf√łrelse, herunder l√łn, ferie- og sygedage, ATP, ulykkesforsikring, materialer, ansvarsforsikring, ledelse, inspektion og administration.

5.3. Meddelelser

Det tilstræbes at Kunden meddeles om konstaterede uregelmæssigheder, konstaterede tiltrængte reparationer/fornyelser mv..

5.4. Materialer

Det tilstr√¶bes, at der alene vil blive anvendt de mest hensigtsm√¶ssige og milj√łrigtige reng√łringsmidler, samt reng√łringsmidler der er svanem√¶rket.

5.5. Opsigelse

Med mindre andet er aftalt, kan Længerevarende Aftaler af begge Parter opsiges med skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en måned.

5.6. Administration

P√• samtlige L√¶ngerevarende Aftaler, betaler Kunden til Virksomheden et milj√ł og administrationsbidrag som d√¶kker over st√łtte til CSR, uddannelse af personale, partnernetv√¶rk og udvikling af platform p√• 1,79% af samtlige fakturerede ydelser p√• den p√•g√¶ldende aftale.

6. Priser og betalingsbetingelser

Prisen for produkterne og ydelserne er som anf√łrt i tilbuddet.

S√•fremt prisen ‚Äď undtagelsesvist - ikke er aftalt, afregnes der efter de takster der er s√¶dvanlige og som fasts√¶ttes under hensyn til tidsforbrug mv. (regningsarbejde).

Alle priser er i danske kr. ekskl. moms, med mindre andet fremgår af aftalen eller tilbuddet.

Hvis der er indg√•et et tilbud, er k√łrsel og parkering inkluderet heri.

Hvis der ikke er indg√•et et tilbud, refunderes K√łrsel i Virksomhedens, Underleverand√łrens og/eller Tredjepartens medarbejderes egne biler i forbindelse med udf√łrelsen af serviceydelser, af Kunden til de af staten fastsatte takster.

Hvis der ikke er indgået et tilbud refunderes parkering krone for krone.

S√•fremt der ikke er indg√•et s√¶rskilte betalingsbetingelser, skal betaling ske senest 8 kalenderdage fra udstedelse af faktura (‚ÄĚForfaldsdagen‚ÄĚ). Ved L√¶ngerevarende Aftaler opg√łres og faktureres ydelserne pr. m√•ned.

Medmindre at andet er aftalt, fremsendes fakturaer pr. e-mail til den af kunden oplyste e-mailadresse, eller uploades p√• Kundens profil. Virksomheden kan desuden tilbyde at fakturere via EAN-faktura samt Leverand√łrservice.

Virksomheden kan kr√¶ve, at der registreres et gyldigt betalingskort. Med mindre at andet er aftalt, er Virksomheden berettiget, men ikke forpligtet til at opkr√¶ve fakturabel√łbet automatisk fra det registrerede betalingskort pr. forfaldsdatoen.

For manglende eller forsinket betaling pålægges renter 2,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen, med mindre andet fremgår af aftalen eller den udstedte faktura.

Ved rykkerskrivelser tillægges rykkergebyr kr. 100.00 pr. rykker, dog maksimalt kr. 300.00.

Ved manglende betaling efter 3 rykkere, vil kravet blive overdraget til inkasso.

Ved manglende betaling ‚Äď eller mistanke efter Virksomhedens diskretion√¶re sk√łn om manglende betalingsevne ‚Äď er Virksomheden berettiget til at suspendere Kundens profil p√• Platformen, ligesom Virksomheden er berettiget til at standse og betinge udf√łrelsen af fremtidigt arbejde med at der stilles depositum for betaling af fremtidige ydelser.

Ved manglende betaling, er Virksomheden og/eller Tredjeparten berettiget til, efter skriftligt påkrav på 10 dage, at ophæve en Længerevarende Aftale. Ved ophævelse, forfalder Kundens restydelser i opsigelsesperioden i sin helhed til omgående betaling, uden fradrag for eventuelle besparede omkostninger.

Samtlige priser bliver pristalsreguleret hvert år d. 1. januar med udgangspunkt i stigningen i det senest offentliggjorte nettoprisindeks i forhold til det tilsvarende nettoprisindeks året forinden, dog maks. 3%.

7. Kundens registrering og medvirken

Kunden skal registrere sig som bruger på Platformen. I forbindelse med registreringen bekræfter Kunden, at denne ikke er forbruger og handler som led i sit erhvervsmæssige virke.

Kunden er forpligtet til at oplyse om alle √¶ndringer i kundens kontaktoplysninger, herunder √¶ndring i e-mail-adresse. S√•fremt kunden ikke oplyser om √¶ndringer i kontaktoplysninger, kan kunden ikke senere g√łre g√¶ldende, at fakturaen eller rykkeren ikke er modtaget.

Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, arealer og omr√•der, i det omfang det er n√łdvendigt for at udf√łre ydelserne. Kunden skal i n√łdvendigt omfang udlevere tilstr√¶kkelige adgangskort/n√łgler.

Virksomheden kan kræve, at Kunden registrerer et gyldigt betalingskort til Platformen.

8. Reklamation

Det p√•hviler k√łber ‚Äď straks og senest 7 kalenderdage efter at kunden er blevet opm√¶rksom herp√• ‚Äď at meddele Virksomheden p√•ber√•bte fejl og mangler ved det leverede.

S√•fremt kunden har eller burde have opdaget manglen, og ikke har reklameret som anf√łrt, kan kunden ikke senere g√łre manglen g√¶ldende.

Virksomheden og/eller Tredjeparten har ret til at afhjælpe mangler som Virksomheden er ansvarlig for, hvilket skal besigtiges senest 14 dage efter modtagelse af reklamation og igangsættes senest 6 uger, efter at Kunden har afgivet meddelelse om manglerne.

S√•fremt manglerne ikke er p√•begyndt afhjulpet indenfor denne frist, eller s√•fremt manglerne ikke er endeligt afhjulpet senest 14 dage herefter, er Kunden berettiget til ‚Äď med virkning for fremtidige ydelser ‚Äď at oph√¶ve den p√•g√¶ldende aftale.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

Virksomheden/Tredjeparten kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser af nogen art.

I tilf√¶lde af forsinkelse udover dette, kan kunden oph√¶ve Aftalen iht. pkt. 4.1. Kunden har ikke √łvrige misligholdelsesbef√łjelser i denne anledning, og er ikke i forbindelse med oph√¶velsen berettiget til erstatning.

I tilf√¶lde af mangler som Virksomheden/Tredjeparten b√¶rer ansvaret for, er Kunden berettiget til, i det omfang at manglerne ikke er p√•begyndt afhjulpet eller endeligt afhjulpet indenfor de i pkt. 8 angivne frister, er Kunden berettiget til ‚Äď med virkning for fremtidige ydelser ‚Äď at oph√¶ve den p√•g√¶ldende aftale. Denne oph√¶velse omfatter ikke andre aftaler imellem Kunden og Virksomheden og/eller Tredjeparten.

Kunden har ikke √łvrige misligholdelsesbef√łjelser i denne anledning, og er ikke i tilknytning til en oph√¶velse berettiget til erstatning udover den direkte og billigste afhj√¶lpning af de p√•g√¶ldende mangler.

Virksomheden/Tredjeparten er ikke ansvarlig for ændringer af de Kundens eksisterende installationer, såfremt dette skyldes at disse er i dårlig stand, nedslidte eller lignende.

Virksomheden/Tredjeparten kan i ingen tilf√¶lde holdes ansvarlig for indirekte eller afledt tab, fx drifsttab, manglende avance, nedsat drift, f√łlgeskader eller lignende.

Virksomheden/Tredjeparten er ikke erstatningsansvarlige for eventuelle forsinkelser, nedbrud eller √łvrige tekniske problemstillinger ved platformen, eller Kundens eventuelle direkte eller indirekte tab i denne forbindelse.

Ved Person- eller tingsskade, kan erstatningen aldrig overstige den p√•g√¶ldende udf√łrende Virksomhed og/eller Tredjeparts forsikringsd√¶kning, hvilket pt. fsva. Virksomheden er kr. 10.000.000 for hver begivenhed. Tredjepartens forsikringsd√¶kning kan variere.

For funktionsskader ved af- eller påmontering af effekter ydes ingen erstatning.

Virksomheden kan aldrig blive ansvarlig som f√łlge af Aftaler indg√•et imellem Kunden og Tredjeparter af nogen art.

10. Rettigheder

Samtlige rettigheder forbundet med Platformen eller som udspringer af Virksomhedens og/eller Tredjepartens arbejde, herunder men ikke begr√¶nset til, s√•vel uregistrerede som registrerede immaterielle rettigheder, id√©rettigheder mv., skal i videst muligt omfang tilh√łre Virksomheden alene.

11. Reklame og offentligg√łrelse

Kunden accepterer, at Virksomheden kan anvende Kunden som reference, og at Virksomheden m√• offentligg√łre, tilligemed som del af pr√¶sentationer og virksomhedens markedsf√łring, herunder ved offentligg√łrelse i systemet og ved fremsendelse af materiale og opdateringer, at Kunden er registreret som kunde hos Virksomheden.

12. Force Majeure

I alle force majeure-lignende forhold som Virksomheden ikke har indflydelse p√•, s√• som nedbrud i str√łmforsyning, IT-nedbrud, storm, naturkatastrofer, krig og uroligheder, strejke, arbejdskonflikter, frost mv., og som har indflydelse p√• Virksomhedens arbejde, skal Virksomheden v√¶re berettiget til at udskyde leverancen.

13. Værneting

Alle tvister der er opstået i forbindelse med arbejder eller aftaler, der er reguleret af Betingelserne skal være underlagt dansk lovgivning.

Enhver tvist skal anl√¶gges i Danmark ved Virksomhedens hjemting, pt. K√łbenhavns Byret, i f√łrste instans.

---

Tiltrådt af kunden ved digitalt samtykke.